DZGEO-technika
tel /fax 52 3816384 kom 606 262333
biuro: Bydgoszcz, ul. Magazynowa 11
dzgeo1@wp.pl


Profil działalności:

badania geotechniczne dla potrzeb projektowania, badania geologiczne, obsługa geotechniczna inwestycji, badania geotechniczne


Technologie
:

Posiadamy specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie badań geotechnicznych i geologicznych w każdych warunkach m.in.: wiertnice, sondy dynamiczne SD10 (DPL), płyty dynamiczne, znaki drogowe oraz agregaty prądotwórcze. DZGEO-technika posiada także laboratorium badawcze wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzania badań geotechnicznych.

Proces przygotowania dokumentacji oparty jest o najlepsze oprogramowanie geotechniczne i inżynieryjne, co zapewnia bardzo wysoką jakość opracowań a także umożliwia pracę z danymi cyfrowymi we wszystkich stosowanych obecnie formatach.

Dokumentacja geotechniczna, geologiczna i inżynierska.

Projekty i opinie geotechniczne oraz geologiczno-inżynierskie określające warunki gruntowo-wodne dla potrzeb: modernizacji i budowy dróg i autostrad

- budowy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych

- budowy boisk, parkingów, placów manewrowych

- budowy obiektów hydrotechnicznych (jazów, zapór, elektrowni)

- budowy obiektów przemysłowych - monitoring geotechniczny gazociągów i naftociągów

- geotechnicznej oceny stateczności skarp i zboczy - budowy przydomowych oczyszczalni scieków - budowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów - budowy i rozbudowy stacji paliw, instalacja monitoringu

Dokumentacja geotechniczna uproszczona

Przygotowujemy uproszczoną dokumentację geologiczno - inżynierskie oceniającą warunki gruntowo - wodne podłoża wraz z oceną tła geochemicznego pod planowane inwestycje.

badanie gruntu
Dokumentacja geotechniczna, geologiczna i inżynierska Projekty i opinie geotechniczne oraz geologiczno-inżynierskie określające warunki gruntowo-wodne dla potrzeb: modernizacji i budowy dróg i autostrad

- budowy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych

- budowy boisk, parkingów, placów manewrowych

- budowy obiektów hydrotechnicznych (jazów, zapór, elektrowni)

- budowy obiektów przemysłowych - monitoring geotechniczny gazociągów i naftociągów

- geotechnicznej oceny stateczności skarp i zboczy - budowy przydomowych oczyszczalni scieków - budowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów - budowy i rozbudowy stacji paliw, instalacja monitoringu

Dokumentacja geotechniczna uproszczona

Przygotowujemy uproszczoną dokumentację geologiczno - inżynierskie oceniającą warunki gruntowo - wodne podłoża wraz z oceną tła geochemicznego pod planowane inwestycje.

Rozkład naprężeń pod analizowanym fundamentem Warunki gruntowe Naprężenia pod fundamentem


Usługi laboratoryjne:

prace laboratoryjne - polowe - moduły odkształcenia (płyta dynamiczna) - stopień zagęszczenia (sonda) - odwierty mechaniczne z poborem pełnego rdzenia - określenie fizycznych właściwości gruntów (rodzaj, stan, wilgotność, barwa, analiza sitowa, badanie konsystencji - określenie mechanicznych właściwości gruntów (ściśliwość gruntów, wytrzymałość gruntów) Laboratoryjne badania geotechniczne gruntów skład granulometryczny, granice konsystencji, wskaźnik piaskowy, kapilarność bierna, zanieczyszczenia obce, części organiczne, ziarna nieforemne, badanie wskaźnika zagęszczenia, mrozoodporność metodą krystalizacji, krzywa uziarnienia (pyły, wskaźnik różnoziarnistości, współczynniki filtracji)


(c)Geologia.Bydgoszcz.pl

Geologia, Geotechnika, badanie gruntu, geotechniczna obsługa inwestycji, Rozkład naprężeń pod analizowanym fundamentem, Naprężenia pod fundamentem, Warunki gruntowe, prace laboratoryjne, pompy ciepła, oczyszczalnie przydomowe, geologia, geotechnika badania gruntu pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, hotele, sanatoria, farmy wiatrowe

przeprowadzki Bydgoszcz outsourcing sprzedaży instalacje przeciwpożarowe tzobeton towarowy